Domácí stránka

Dražebné podmínky

Dražební řád

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, společné dražby věcí movitých (dále jen „dražebník“) je společnost Bankovky.com s.r.o., IČ 085 04 661, se sídlem Korunní 1237/50, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Dražba se koná v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb., Zákon o veřejných dražbách (dále jen "Zákon“). Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Za to mu náleží odměna za zprostředkování prodeje věci a na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s dražbou ve formě dražební přirážky.

Účastníci dražby

Účastníkem dražby (dražitelem) mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním jednáním, kteří se registrují v systému LiveBid.cz, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena administrátorem. Dražebníkovi neznámý účastník dražby může být požádán o záruky nebo doporučení. Po přihlášení mohou registrovaní dražitelé podávat limity na konkrétní položky v aukci prostřednictvím systému LiveBid.cz, nebo přihazovat v reálném čase v živé aukci. Účastník dražby je povinen respektovat dražební řád dražebníka.

Typy aukcí

Sálová aukce – aukce, která se koná v předem určený datum a čas na určeném místě uvedeném v aukčním katalogu. Tato aukce se koná v sále; dražbu vede licitátor, draží účastníci v sále (příp. dražitelé na telefonu) a dražitelé na internetu prostřednictvím dražebního systému LiveBid.cz v reálném čase. Před zahájením sálové aukce lze zadávat on-line limity v systému LiveBid.cz; aktuální limity se ihned zobrazují.

Internetová aukce (eAukce) - aukce, která se koná v předem určený datum a čas uvedený v aukčním katalogu. Tato aukce se koná pouze elektronicky na internetu, dražit mohou pouze přihlášení uživatelé prostřednictvím dražebního systému LiveBid.cz v reálném čase. Před zahájením internetové aukce lze zadávat on-line limity v systému LiveBid.cz; aktuální limity se ihned zobrazují.

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas; přihazovat na dražené položky může pouze registrovaný a přihlášený dražitel. Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny (kterou není možné snižovat), případně od výše předposledního limitu. Výše příhozů je stanovena tabulkou dražebních příhozů. Předmět dražby je prodán nejvyšší nabídce.

Dražba je anonymní; dražitelé v sále činí příhozy zvednutím přiděleného čísla, dražitelé prostřednictvím internetu kliknutím na tlačítko Přihodit. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání; udělením příklepu je dražba ukončena. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky.

Prodejní cena položky a konkrétní vydražitel jsou s konečnou platností stanoveny až v sálové aukci nebo v živé internetové aukci. Vložený limit má přednost před příhozem na sále ve stejné výši. Dražitel na sále nebo v živé aukci musí tedy vždy nabídnout vyšší částku. Pokud dražebník neurčí jinak, draží se dle pořadí v katalogu.

Tabulka dražebních příhozů:

 • do 500 Kč………….……….20 Kč
 • do 1.000 Kč………………..50 Kč
 • do 2.000 Kč………………100 Kč
 • do 5.000 Kč………………200 Kč
 • do 10.000 Kč…………….500 Kč
 • do 20.000 Kč………….1.000 Kč
 • do 50.000 Kč…………………..2.000 Kč
 • do 100.000 Kč…………………5.000 Kč
 • do 200.000 Kč……………….10.000 Kč
 • do 500.000 Kč……………….20.000 Kč
 • přes 500.000 Kč……………….50.000 Kč

Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitel je povinen uhradit dosaženou cenu vydražením, včetně dražební přirážky 20 %. Platba za vydražené položky se přijímá v českých korunách (CZK) a ve volně směnitelných měnách (dle aktuálního kurzového lístku banky dražebníka) v hotovosti v sídle dražebníka, převodem na bankovní účet, na dobírku, nebo jiným způsobem určeným dražebníkem. Pokud není dohodnuto jinak, úhrada musí být provedena do 14 kalendářních dnů ode dne konání dražby. Způsob platby a způsob převzetí vydražené věci je nutné si nastavit v záložce Můj účet – Nastavení platby a dopravy. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

Nabytí vlastnictví k vydražené věci

Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením, včetně stanovené 20 % přirážky ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě. Vydražené položky lze převzít osobně na adrese sídla dražebníka (Korunní 1237/50, Praha 2), nebo si po předchozí bezhotovostní platbě nechat zaslat poštou formou cenného psaní, případně převzít jiným předem dohodnutým způsobem. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem do stejnopisu dokladu o nabytí věci v dražbě. Dokladem o nabytí věci v dražbě je písemné potvrzení o nabytí vlastnictví, předané vydražiteli nebo zaslané společně s vydraženými věcmi v poštovní zásilce. Neuhradí-li vydražitel cenu věci dosaženou vydražením, včetně všech přirážek ve stanovené lhůtě, je to považováno za zmaření dražby. Na takovouto položku se pak pohlíží jako na neprodanou se všemi důsledky pro dražitele i navrhovatele. Dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi dražby, který dražbu zmařil, veškeré náklady, které mu touto zmařenou dražbou vznikly, včetně výdajů spojených s vymáháním této pohledávky.

Reklamace

U všech předmětů dražby je garantována pravost a kvalita uvedená v popisu. Reklamace kvality není možná u předmětu dražby, kde je kvalita určena třetí stranou (tzv. grading). U předmětu dražby, který obsahuje více kusů, rovněž nejsou reklamace možné.

Účastníci dražby, kteří se prokazatelně nezúčastnili prohlídky předmětů dražby, mohou reklamace uplatnit do tří dnů od převzetí zásilky a v rámci téhož dne při osobním převzetí. Reklamované věci jsou povinni vrátit zpět v cenném psaní bez dobírky, pojištěném na cenu zásilky, přičemž je nutno uvést důvody reklamace. O oprávněnosti reklamace rozhodne dražebník. Podle § 63 odst. 1 Zákona navrhovatel (majitel věci nebo osoba, která dala věc do dražby) odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. V případě uznané reklamace se pohlíží na takovouto položku jako na neprodanou. Tato položka bude navrhovateli vrácena a ten je povinen bezodkladně vrátit finanční částku za tuto věc již vyplacenou.

Závěrečná ustanovení

Zahraniční účastníci dražby jsou při vývozu numismatického materiálu do zahraničí povinni opatřit si osvědčení podle zákona č. 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Tato osvědčení vydává Národní muzeum v Praze, Moravské muzeum v Brně nebo Slezské zemské muzeum.

Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet.

K řešení sporů plynoucích z průběhu dražby, tohoto dražebního řádu a realizace dražby jsou příslušné obecné soudy ČR, s místní příslušností v Praze.